24
                                                                                                                                      
 
-
ONLINE
 
24.02.2020
$ -
64.3
¥ -
57.6
-
69.42
$/¥ -
111.63
 
 
 -1-
: 270
V-Strom 1000
2006
30054338
1000
1 WD 
" " 2009-2019